Plienkové torty Bocian Vyrobené s láskou pre Vašich najdrahších.
Vyrobené s láskou pre Vašich najdrahších.

Zásady ochrany osobných údajov

I. Osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Medzi osobné údaje tak spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( „zákon o ochrane osobných údajov“).

II. Spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca systematicky vykonáva s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, vyhľadávanie, používanie, uchovávanie, blokovanie a likvidácia.

III. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov (ďalej len správca) je fyzická osoba – podnikateľ: Ing. Jozef Culák – LIBRECUS, IČO: 46051996, s miestom podnikania: Štiavnik 1217, 013 55 Štiavnik, ktorá prevádzkuje webstránku www.darcekybocian.sk.
Vo veci spracovania osobných údajov môže dotknutá osoba kontaktovať správcu telefonicky na čísle +421 907 581 399 alebo emailom na adrese librecus@gmail.com.

IV. Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, spracúvame z nasledujúcich dôvodov:
– plnenie zmluvy medzi Vami a správcom,
– vedenie účtovníctva.

V. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba jeho zamestnanci, spolupracovníci a ním poverené osoby. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, služieb alebo realizácii platieb na základe zmluvy a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webstránky.

VI. Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: librecus@gmail.com. Máte právo na informácie, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak budete akékoľvek svoje osobné údaje považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.
Vašim ďalším právom je tiež právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom.
Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

VII. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.9.2020.